Pelastussuunnitelma


Pelastuslaissa (329/2011) säädetään pelastussuunnitelman sisältövaatimuksista lyhyesti.

Tarkemmat säännökset kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma ovat pelastustoimiasetuksessa (407/2011).

Pelastuslain 15 §:n mukaan pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

SOLASTAR tuntee lainsäädännön asettamat minimivaatimukset tarkasti. Pitkä kokemus kiinteistön turvallisuusasioiden parissa mahdollistaa laadukkaan ja asetettuja vähimmäisvaatimuksia perusteellisemman pelastussuunnitelman laatimisen.